Intervenant VEM - Rikka O’Dowd - Accor Hotels

Intervenant VEM – Rikka O’Dowd – Accor Hotels